راه اندازی کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل

by Wadsam | December 19, 2017 4:51 AM

وزارت صحت عامه طی یک کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل، به تعداد ۲۶۰ تن معتادین مواد مخدر بدون سر پناه را از ناحیه ششم شهر کابل ( زیر منطقه پل سوخته) به همکاری نیروی های امنیتی جمع آوری نمود.

این معتادین جمع آوری شده به مرکز ملی ۱۰۰۰ بستر تداوی معتادین ابن سینا انتقال و تحت پوشش تداوی به نسبت هوای سرد و جلوگیری از مرگ و میر آنها قرار گرفتند.

همچنان قرار است به تعداد ۱۰۰ تن دیگر از معتادین مواد مخدر بدون سر پناه از ساحه متذکره نیز جمع آوری و به مرکز نامبرده جهت تداوی انتقال داده شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7/