راه اندازی برنامه های نظری و عملی مبارزه با امراض و آفات نبانی برای دهاقین پیشقدم در زون شمال شرق

by Abdullah Atayi | May 2, 2017 6:10 AM

برای 240 تن از دهاقین پیشقدم در چهار ولایت زون شمال شرقی برنامه های نظری و عملی مبارزه با امراض و آفات نبانی از سوی بخش مبارزه با امراض و آفات برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور راه اندازی گردید.

مسوولان پروژه ملی باغداری و مالداری در زون شمال شرق می گویند، کسانیکه این آموزش ها را فراه گرفته اند مکلفیت دارند تا آموخته های شان را با دهاقین در سطح قریه جات نیز شریک کرده تا از بیماری های نامبرده جیلوگیری گردیده تا باشد که به دهاقین از این ناحیه آسیب نرسد

از جمله 240 تن ازدهاقین پیشقدم، 40 تن در ولایت کندز, 50 تن در ولایت بدخشان, 80 تن در ولایت بغلان و 70 تن دیگر در ولایت تخار مصروف باغداری هستند.

در این حال، شماری از باغداران می گویند که در گذشته بیماری های نباتی اسیب جدی به میوه جات آنها می رسانید که خسارات جبران ناپذیر برای باغداران وارد می کرد اما حالا آنها امید دارند که به کمک آموخته های شان در بخش مبارزه با امراض و آفات و کمک کارمندان پروژه ملی باغداری و مالداری در سطح ولسوالی ها این مشکل باغداران رفع گردد.

به گفته مسوولان، کارمندان این پروژه که در سطح ولسوالی های ولایات این زون فعالیت دارند به شدت تلاش می نمایند تا طریقه های ساده مبارزه با امراض و آفات نباتی را برای دهاقین آموزش داده و تا حد اخر تلاش می نمایند تا باغداران از ادویه های که میوه جات را متضرر می سازند استفاده نکنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/