راه اندازی برنامه نورانی سازی جاده ها میدان شهر توسط برق آفتابی

by Kamaluddin Koshan | December 24, 2013 8:53 AM

Wardak[1]مسوولین شهرداری میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک از راه اندازی برنامه چراغان سازی سولری جاده های این ولایت خبر میدهد. طرح عملی این برنامه امروز آغاز شده و مرحله نصب و مونتاژ چراغ آفتابی جاده های این شهر تا سه ماه دیگر آغاز میشود.

انجینیر محمود امیری شهردار میدان شهر به رسانه های گفت: زمانیکه این طرح نهایی شود عموم جاده ها و سرک های فرعی، فروشگاه های بزرگ، مساجد، پارک های تفریحی، و چراغ های اطراف جاده ها با نور چراغ های آفتابی چراغان میگردد.

هزینه این برنامه چراغان سازی شهر به وسیله منابع برق آفتای حدود 113000 دالر امریکایی میشود که از سوی شهرداری این ولایت و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا پرداخته میشود.

عبدالمجید خوگیانی والی میدان وردک در مراسم گذاشتن سنگ بنای این برنامه گفت: این دومین برنامه انکشاف شهری پس از تامین منابع آبی در داخل شهر و امکان میباشد، که جهت زیبای و بهتر شدن وضعیت شهر زیر کار میرود.

این درحالیست کا بشتر از باشنده های شهر و ولسوالی های ولایت میدان وردک به نسبت نبود منابع انرژی در این ولایت شب ها را به تاریکی سپری می نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Wardak.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%85/