راه اندازی برنامه آموزشی ساختن کمپوست برای زنانه در ولایت جوزجان

by Abdullah Atayi | September 4, 2016 8:51 AM

بخش باغچه های خانگی پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال برای شاملین جدید این بخش در یک برنامه سه روزه آموزشی طریق های ساختن کمپوست را آموزش داده است و قرار است برای خانم ها 16 نوع تخم سبزی جات,و سایل برای پرورش ورفع حاصل سبزی جات و ادویه های ضروری نیز توزیع گردد.

نورضیا صدیقی، مسوول بخش باغچه های خانگی دفتر زون شمالمی می گوید، خانم های که تازه در بخش باغچه های خانگی شامل پروژه ملی باغداری و مالداری شده اند در نخست تمامی آموزشی های لازمه را از سوی کارمندان محلی پروژه ملی آموخته و بعد خدمات پروژه ملی باغداری و مالداری برای شان عرضه می گردد .

سکینه خانم 45 ساله و یکی از اشتراک کننده این برنامه می گوید، با شامل شدن در بخش باغچه های خانگی پروژه ملی باغداری و مالداری در زندگی اش تغیرات مثبت به وجود آید.

کمپوست یک نوع مواد است که برای رشد سبزی جات نهایت موثیر است که از ذباله ها به شکل ساده و بدون وارد شدن کدام مصرف ساخته می شود اما مفدیت آن به اندازه کود کیمیاوی و حتی بیشتر از آن است.

قابل ذکر است، در سال جاری میلادی 878 خانم به تازگی شامل پروژه ملی باغداری و مالداری در بخش باغچه های خانگی در ولایت جوزجان شده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/