راه اندازی اولین برنامۀ آموزشی نظری برای کارگران و استادکاران افغان

by Wadsam | March 30, 2015 6:22 AM

برای اولین بار برنامه آموزشی نظری برای آنعده کارگران و استادکاران که در بازار آزاد مصروف کاراند از سوی معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری اتحادیه ملی کسبه کاران و مؤسسه GIZ کشور آلمان به روز یکشنبه راه اندازی گردید.

در محفلی که به همین مناسبت دایر گردیده بود علاوه از محترم محمد سرور عزیزی سرپرست معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی عده زیادی از استادان، شاگردان و مهمانان خارجی از جمله مسوولین مؤسسه GIZ و اتحادیه ملی کسبه کاران افغانستان نیز حضور داشتند.

در نخست محترم محمد سرور عزیزی ضمن خوش آمدید مهمانان و سپاسگزاری از مؤسسه GIZ کشور آلمان ، برنامه آموزش نظری کارگران را که به همکاری اتحادیه ملی کسبه کاران و مؤسسه GIZ پیش برده می شود این چنین توضیح نمودند: «پروگرام یاد شده نه تنها از شاگردان و محصلین رسمی انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی حمایت می کند، بلکه سیستم عنعنوی شاگرد استادی بازار را نیز انکشاف داده و با سیستم رسمی دولتی ارتباط میدهد.»

محترم سرپرست معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مورد مزایای برنامه متذکره اذعان نمودند: «از هداف اساسی تطبیق این برنامه ارتقای ظرفیت مسلکی کارگران عنعنوی مارکیت آزاد ، دسترسی به تکنالوژِی معاصر به خاطر بهبود وازدیاد تولیدات، فراهم آوری تسهیلات لازمی آموزش تعلیمات تخنیکی برای مردم و انکشاف ترویج آن در سایر ولایات و تحهیز مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ورکشاپ ها می باشد.»

محترم عزیزی اذعان کردند: « به منظور تطبیق پروگرام هذا اشخاص و افراد واجد شرایط از جانب اتحادیه ملی کسبه کاران به این معینت معرفی می شود که مؤسسه GIZ امکانات مالی و تخنیکی را مهیا می سازد»

متعاقباً نماینده مؤسسه GIZ نیز در رابط به موضوع صحبت نموده و عده سپرد تا برنامه یاد شده را به سایر ولایات گسترش دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1/