ذخیره ۱۶هزار متریک تن گندم در ولایت نیمروز

by Wadsam | January 7, 2018 8:35 AM

مسوولان وزارت زراعت و مالداری می گویند که از میان ۱۱۰ هزار متریک تن گندم کمک‌شده‌ی هندوستان، دو هزار و ۶۰۰ کانتینتر آن که ۶۰ هزار و ۲۴ متریک تن می‌شود به بندر چابهار رسیده و در عین حال ۱۶ هزار و ۱۵ متریک تن آن در گدام‌های شرکت‌ها در ولایت نیمروز تخلیه شده است.

به گفته آنان، گندم‌‌های کمک شده‌ی کشور دوست هندوستان در ولایت‌های مختلف کشور ذخیره می‌شود تا ما بتوانیم در حالت‌های مورد نیاز، به هم‌وطنان نیازمندمان آن را توزیع کنیم.

این مقدار گندم، عبارت از ۷۳۲ کانتینری است که از بندر چابهار به نیمروز رسیده و در ذخیره‌های ولایت نیمروز، تخلیه شده است و ۱۲۶ کانتینر دیگر آن در راه ایران – نیمروز قرار دارد.

قابل یاد آوریست که اولین محموله‌ی گندم کمکی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار، بیستم عقرب وارد خاک کشور شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b6%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%86-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85/