دیدار وزیر انرژی و آب افغانستان با سفیر کشور ترکمنستان

by Abdullah Atayi | October 7, 2015 6:51 AM

انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در دیدار با سفیر کشور ترکمنستان مقیم کابل، از همکاری های دولت ترکمنستان اظهار خرسندی نموده و پیرامون همکاری های دوجانبه در بخش های انرژی و آب گفتگو کردند.

سفیر کشور ترکمنستان  مقیم کابل گفت: “لین 500 کیلو ولتی که برق را به کشور افغانستان انتقال میدهد طبق توافقنامه بین دو کشور، کار تمدید آن آغاز و الی بندر آقینه تکمیل گردیده است. بنابر مشکلات برق هرات ترکمنستان کار تمدید لین 220 کیلوولت را الی بندر تورغندی روی دست گرفته است.”

وی افزود: بین افغانستان و ترکمنستان به تاریخ 6 و یا 7 ماه نوامبر این قرارداد امضاء خواهد شد و یک کمیته تخنیکی از طرف دو کشور دوست تعین شود تا روی متن نهائی قرارداد 10 ساله خرید برق کار صورت گیرد.

او گفت: “در مورد آب هریرود و مرغاب و بازسازی سواحل دریای افغانستان کشور ترکمنستان آماده است که با افغانستان همکاری دوستانه داشته باشد و مراحل ابتدائی همکاری های دو جانبه در مورد آب از رفت و آمد هیئت ها آغاز گردد بهتر خواهد بود.”

عثمانی گفت: “من نیز قصد داشتم که یک هیئت را به سرپرستی معین آب به  کشور دوست ترکمنستان اعزام بدارم تا در بخش آب های هریرود – مرغاب با هم کار نمائیم و همکاری همه جانبه داشته باشیم و این یکی از اهداف مان میباشد که همیشه روابط دوستانه داشته باشیم و این روابط را تداوم بخشیم. “

قابل یاد آوری است که، هیئت که قرار است به کشور دوست ترکمنستان اعزام گردد به اساس استحکام روابط دوستانه بین دو کشور در قسمت آب خواهد بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1/