دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات با نماینده گان موسسات همکار

by Wadsam | March 18, 2015 11:10 AM

محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات با نماینده گان (۳۱) موسسه همکار داخلی و خارجی برنامه همبستگی ملی ملاقات نمود.

در این ملاقات ، وزیر احیا و انکشاف دهات به تسریع هر چه بیشتر روند بازسازی و نوسازی در روستا های کشور و سعی بی دریغ و صادقانه موسسات همکار داخلی و خارجی تاکید ورزیده ، نقش آنان را در توسعه و انکشاف دهات بر جسته ساخته ، ضمن وعده هرگونه همکاری وزارت احیا و انکشاف دهات با آنان، بر بهبود عرضه خدمات با کیفیت به جامعه روستایی افغانستان، تمرکز نمود.

متقابلاً؛ نماینده گان مؤسسات همکار ملی و بین المللی برنامه همبستگی ملی، از چگونگی روند فعالیت های شان تحت رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات معلومات داده، تعهد سپردند که در تطبیق پروژه های انکشافی و عرضه خدمات، در راستای بهبود وضعیت زندگی روستائیان از هیچ سعی و تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af/