دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات با معاون فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد

by Wadsam | April 5, 2015 4:47 AM

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات بعد از ظهر امروز با آقای تام باوین معاون فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد  برای افغانستان در دفتر کار اش دیدار و ملاقات نمود.

در این ملاقات وزیر احیا وانکشاف دهات در رابطه به برنامه های کاری وزارت احیا و انکشاف دهات صحبت همه جانبه نموده گفت: “ملل متحد یکی از حامیان دیرینه و دوست خوب مردم افغانستان است. ادارات مختلف ملل متحد به ویژه سازمان جهانی غذا (WFP)، یونیسف، برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، UNOCHA و UNHABITAT همکاران کلیدی وزارت احیا و انکشاف دهات به شمار می روند.”

ضمن تقاضای همکاری های دوامدار ملل متحد با وزارت اش وی همچنان خاطر نشان کرد که برنامه انکشافی ملل متحد و یونسیف مستقیما با برنامه های انکشاف منطقوی و آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات همکار هستند و رابطه خوب کاری بین شان وجود دارد.

در مقابل آقای تام باوین معاون فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از کار کردهای وزارت احیا و انکشاف دهات ستایش نموده وعده داد که ملل متحد مساعدت های لازم را با وزارت احیا و انکشاف دهات به خصوص در بخش حالات اضطرار انجام خواهد داد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81/