دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات با سفیر چین

by Abdullah Atayi | November 11, 2015 4:12 AM

نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در دفتر کار اش با یاوجنیگ سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل ملاقات نموده و در مورد طرح و دیزاین برنامه میثاق شهروندی، نوساخت افغانستان و دیده گان حوادث بحث نمودند.

در این ملاقات وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن  قدر دانی از مساعدت های کشور چین در جهت دستگیری از آسیب دیده گان حوادث و علاقمندی آنکشور به باز ساخت و نوساخت افغانستان پیرامون مشی انکشافی وزارت مربوط و طرح و دیزاین برنامه میثاق شهروندی معلومات ارائه نمود.

یاوجنیگ، آسیب دیده گان حوادث تصامیم اخیر و پالیسی جدید وزارت احیا و انکشاف دهات را گام دیگر در جهت انکشاف افغانستان دانسته، همکاری های کشور اش را در راستایی تحقق برنامه وزارت احیا و انکشاف وعده سپرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c/