English | دری

Breaking News

دیدار احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور ازوزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

دیدار احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور ازوزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوردراموراصلاحات وحکومتداری خوب با هیئت رهبری وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی دیدار وگفتگو کرد :

نخست انجنیربریالی حسام سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ضمن خوش آمد ید به مهمانان گفت :

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درصدد آن است تا خدمات باکیفیت مخابراتی ، انترنتی و پستی را با مناسب ترین قیمت برای مردم افغانستان عرضه نماید.

وزارت مخابرات بطور دوامدار تغیرات مثبت را درجامعه از طریق خدمات مخابراتی برای مردم افغانستان با دانش، تجارب، ومنابع که در جهت بهبود و رشد زندگی، انان را یاری میرساند حمایت و پشتیبانی مینماید. هدف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تبدیل نمودن کشور به یک جامعه معلوماتی درچوکات قوانین کشور میباشد.
سرپرست وزارت مخابرات درادامه سخنان شان گفت : دست آورد های اخیر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی قرارذیل میباشد :

خدمات مخابراتی درسال 2003 اصلاً درافغا نستان وجود نداشت اما به اساس پلانها واستراتیژی های موفق وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی ساحات مسکونی تحت پوشش خدمات مخابراتی قرارگرفته است.

وامروز میلیون ها تن ازهموطنان عزیزما تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته اند ، دربخش سکتور مخابرات وتکنالوجی معلوماتی میلیارد ها دالر امریکائی سرمایه گذاری گردیده ، عاید سکتور مخابرات به دولت روز بروزدرحال افزایش میباشد ، دربخش های مختلف سکتور مخابرات وتکنا لوجی معلوماتی  برای هموطنان ما زمینه کارمساعد گردیده است که شامل کارمندان مسلکی ، غیر مسلکی ، قراردادیان ، کسبه کاران و فروشنده گان وسایل وتجهیزات مخابراتی را در بر میگیرد.

انجنیرحسام اضافه کرد : با درنظرداشت رشد سریع خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی جایزه جهانی حکومتداری خوب انجمن جهانی GSM را بدست آورده است که یک افتخار بزرگ برای افغانستان میباشد ، شبکه فایبر نوری که از جمله بز رگترین و پیشرفته ترین تکنالوجی عصر حاضر میباشد،  با تطبیق این پروژه در قیمت خدمات مخابراتی و انترنتی  کاهش قابل ملاحظه بعمل آمده است ،بیشتر ولایت کشور ازطریق کیبل فایبر نوری جهت تامین ارتباطات مخابراتی با هم وصل گردیده است ، درسایر ولایت دیگر کار کیبل فایبرنوری جریان دارد، کشور های همسایه از طریق کیبل فایبرنوری وصل گردیده و کار توسعه شبکه فایبر نوری در دیگرولایات کشورجریان دارد .

انجنیرحسام درادامه گفت :دربخش انترنت پیشرفت های قابل ملاحظه یی صورت گرفته است اما کافی نیست ودرقیمت خدمات مذکورکاهش چشمگیری بوجود آمده است .

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی به مثابه اولین انستیتوت مخابراتی ومعلوماتی درهمکاری با وزارت محترم تحصیلات عالی بخاطر رشد وانکشاف خدمات مخابراتی ومعلوماتی درافغانستان ایجاد شده است.

ازاین انستیتوت سالا نه صد ها تن ازجوانان کشور در رشته مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به سویه لسانس  فارغ التحصیل میگردند .

سرپرست وزارت مخابرات ، معلومات مختصری درمورد خدمات پستی ومخابراتی ارائه کرد :خدمات پُست داخلی وبین المللی درکشورطوردوامدارفعالیت دارد ،  پُسته خانه ها درسراسر کشورطورمنظم عرضه خدمات پستی مینمایند ، برای  شرکت های ُپستی جواز عرضه خدمات  پستی توزیع گردیده است، بمنظور تنظیم هرچه بهتر امورپستی کنترول و نظارت از شرکت های پْستی اداره تنظیم مقررات خدمات پستی ایجاد گردید است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا بمنظور تنظیم ونظارت ازفعالیت شرکتهای مخابراتی ایجاد گردیده که وظایف ذیل را عهده دارمیباشد ، صدور ، تعدیل ، تقلیل ولغو جوازهای خدمات مخابراتی وانترنتی توسط اداره اترا صورت میگیرد ، جلوگیری از فعالیت های غیر مجازمخابراتی  درکشور ،  جریمه متخلفین، کشف و ضبط دستگاه های سیم باکس را که به صورت غیر مجاز فعالیت داشتند،توقف فعالیت شرکت های بدون جوازدراین عرصه ، جلوگیری سایت های غیر اخلاقی وفلتریشن نت کافی ها و فعالیت های شان تحت نظارت قرار دارند، اداره تنظیم خدمات مخابراتی مسؤلیت صدور جواز های فریکونسی برای رادیو وتلویزیون را نیزعهده دارمیباشد، صندوق بمنظور انکشاف خدمات مخابراتی درمناطق روستائی وقریه جات افغانستان ایجاد گردیده است که شرکت های مخابراتی ازعاید ما هوار خویش 2.5 فیصد را به این صندوق میپردازند.

بیشترمناطق محل ها درکشور بشکل سبسایدی ازطریق همین صندوق  تحت پوشش خدمات قرار گرفته است هم چنان درنظراست تا متباقی محلات دورافتاده کشوردرآینده نزدیک تحت پوشش خدمات مخابراتی قرارداده شود.

محترم بریالی حسام درمورد عرضه خدمات 3G )تکنالوجی نسل سوم( وتذکره الکترونیکی گفت :

تذکره الکترونیکی سند است که از جعل وتذویر جلوگیری  و درکاهش و از بین بردن فساد کمک  می نماید.علاوه بر آن درامر مهم ملی یعنی انتخابات شفافیت رابه وجود اورده وپروسه انجام انرا سریع میسازد، ازاین کارت میتوان درتنظیم سایر سکتور ها استفاده بعمل آورد ، وزارت مخابرات مسؤلیت ایجاد سیستم تخنیکی تذکره الکترونیکی را به عهده داردوتوزیع تذکره از مسؤلیت های وزارت محترم امورداخله میباشد ودرقسمت ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی از پیشرفته ترین تکنالوژی استفاده بعمل میاید که ازطریق این سیستم نشان انگشت ، عکس چشم گرفته میشود وتمام معلومات های دارنده تذکره الکترونیکی دردیتابیس مرکزی ثبت میگردد واین سیستم مذکور 100فیصد مصؤن ومطمین بوده آماده توزیع میباشد .

محترم حسام دربخش حکومت داری الکترونیکی وتلویزیون دیجیتالی نیزگفت : جهت عرضه بهتر خدمات،بهبود سطح زندگی هموطنان عزیزدر خصوص ایجاد و تقویت حکومتداری موثر و شفاف گام های متعددی را برداشته که قرارذیل خلاصه میگردد:

  • ایجاد شهرک ICT
  • معالجه از راه دور
  • آموزش از راه دور
  • برنامه آگاهی دهی برای زارعین با استفاده از تکنالوژی معلوماتی

تلویزیون های دیجیتلی:

  • شرکت های تلویزیونی منبعد ضرورت ندارند که فریکانس بگیرند وتاورهارا اعمار نمایند بدین ترتیب ازمصارف متعدد دراین زمینه جلوگیری میگردد.
  • پروگرام های تلویزیونی از طریق شبکه های دیجیتل مرکز ودرتمام ولایت توسعه می نماید.
  • تعویض سیستم انالوگ موجود تلویزیونی با سیستم جدید دیجیتال و وضع قواعد برای تلویزیون های که در کشور فعالیت دارند
  • افغانستان برای ستلایت درموقعیت 50 درجه شرق در مدار  موقعیت  دارد.
  • ایجاد ستلایت جهت تأمین ارتباطات دولتی ، نشرات تلویزیونی و سایر استفاده های تجارتی مورد استعمال قرار میگیرد.

محترم انجنیربریالی حسام سرپرست وزارت مخابرات درخاتمه ازتشریف آوری نماینده فوق العاده رئیس جمهورابراز سپاس وقدردانی نمود.

متعاقبآ  محترم وهاب الدین سادات معین مالی واداری طی پرزنتیشن فعالیت های بخش مالی ، اداری ومنابع بشری را ارایه نمود .

سپس ایمل مرجان معین  IT وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی دربخش خویش پرزنتیشن را ارایه نمود ودرادامه خیرمحمد فیضی عضوبورد اداره اترا وگل احمد راستمن رئیس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام پرزنتیشن های خویش را به حاضرین به نمایش گذاشته معلومات دادند .

دراخیرمحترم احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوردرامور اصلاحات وحکومت داری خوب بیانیه شانرا چنین آغازکرد : موفقیت های وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی را به هیئت رهبری وکارمندان این وزارت تبریک گفته وفعالیت های این وزارت را ستایش وقدر دانی کرد وخد مات این وزارت را مهم و ارزنده شمرد .

محترم مسعود درادامه سخنان خویش گفت :مسئله اصلاحات وحکومت داری خوب یکی ازموضوعات مهم شرایط زنده گی فعلی اداری کشور خواند ، متاسفانه هنوزهم در کشورما یک اداره خیلی عقب مانده وجود دارد که دارای  پروسیجرهای عقب مانده وفساد زا میباشد وکارها به کندی پیش برده میشود .

درمرحله که یک حکومت تازه درکشوربوجود آمده بسیارمهم استکه ما معتقد به یک اصلاحات اداری عمیق درهمه نهاد های حکومتی خود باشیم تاازاین طریق بتوانیم برای هموطنان خویش خدمات قابل ملاحظه عرضه کنیم .

وی درادامه گفت : کارکردهای وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی دریک دهه گذشته عالی بوده واگر به همین شکل درتمام وزارت خانه ها تعقیب میشد واگرجدی تعقیب میگردید ما امروزصاحب نهاد ها و وزارت خانه های تخصصی میبودیم که به همه نیازمندی های جامعه ما پاسخ گو بود ، اما با تاسف مابسیاری ازوزازت خانه هارا میبینم که درمرحله تکاملی که وزارت مخابرات رسیده آنها نایل نگردیده اند .

ایشان در ادامه افزود : امروزدرکشوربیش از23 ملیون تن ازخدمات مبایل استفاده میکنند ، بیش از 85 فیصد فضای کشورما یک زیربنای مسایل تخنیکی یا انترنتی دارد وبیش از4 ملیون نفربه خدمات انترنتی دسترسی دارند .

موضوع فایبرنوری مسئله مهمی استکه میتواند افغانستان را با کشور های همسایه وصل کند ویک پدیده مهم تخنیکی میباشد که میتواند به حیث یک گذرگاه معلوماتی ازآن استفاده صورت گیرد ، همان طورکه مسایل ترانسپورتیشن درکشور اهمیت بسیاردارد درمسایل اقتصادی به همان اندازه خدمات وزارت مخابرات هم درکشورحایزاهمیت است چون کشورها را با هم ارتباط میدهد وسرعت رشد اقتصاد وتجارت را توسعه میبخشد وانتقال معلومات نیزبین کشورها نقش ارزنده را ایفا میکند که خوشبختانه کشورما امروز دریک مرحله قرار دارد که اگرخدا بخواهد مسئله فایبرنوری باکشور های همسایه حل ووصل گردد ما به حیث یک گذرگاه مسایل معلوماتی دربین کشورهای منطقه نقش ایفاکنیم که این یک افتخاربزرگ منطقوی است .همان طورکه کشورماازنظرتجارت کشورمنطقه مرکزی است میتواند ازنقطه نظرIT هم یک کشور مرکزی باشد  .

ایشان درخاتمه سخنان شان گفت :دست آورد های که دریک دهه اخیرداشته قابل تقدیر وتمجید است ، وزارت مخابرات دربخش اصلاحات اداری وحکومت داری خوب میتواند نقش کلیدی داشته باشد ودر قسمت اقتصادی هم نقش بارزرا دارا میباشد ودربخش اصلاحات اداری میتواند انقلاب بزرگ ازطریق IT  برپا کند وپروسیجرهای اداری با استفاده ازتکنالوجی کوتاه کرده شفافیت را درتمام نهاد ها ی حکومتی بوجود بیاورد .

وازوزارت مخابرات خواست تا با دفتر ایشان همکاری صمیمانه درهمه جوانب داشته باشد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*