ديدار محمد اشرف غنی با نماينده خاص بريتانيا برای افغانستان و پاکستان

by Abdullah Atayi | September 10, 2016 9:02 AM

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با نماينده خاص بريتانيا برای افغانستان و پاکستان دیدار نموده و در موارد مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

رییس جمهور  کشور در این دیدار گفت: افغانستان دیگر یک کشور محاط به خشکه نیست، زیرا این کشور اکنون برای فعالیت و حمل و نقل اموال تجارتی چندین راه ترانزیتی دارد.

وی افزود که پاکستان برای حمل و نقل اموال تجارتی تجار افغان از بندر واگه اجازه نداده است، اما افغانستان نیز اجازه انتقال اموال تجارتی پاکستان را از طریق راه‌های ترانزیتی این کشور به آسیای مرکزی و کشورهای دیگر نخواهد داد.

رئیس‌ جمهور اظهار داشت که پاکستان همیشه در فصل میوه، راه‌های ترانزیت‌اش را بالای انتقال اموال تجار و میوه‌جات دهاقین و باغبان‌های افغان بسته، و از این طریق به هموطنان ما میلیون‌ها دالر صدمه وارد کرده‌است.

قابل یاد آوریست که امسال در نتیجۀ گفتگوها میان هند و افغانستان، کشور هند موافقه کرد که میوه‌جات افغانستان بدون تعرفۀ مالی به آن کشور صادر گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa/