دو پروژۀ انکشافی در ولایت میدان وردک به بهره برداری سپرده شد

by Wadsam | July 25, 2014 4:00 AM

به مصرف بیش از دو میلیون یک صد وپنجا هزار افغانی دو پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً در ولسوالی های حصه اول بهسود و جلریزولایت میدان وردک مورد استفادۀ مردم قرار گرفت.nsp maidan wardak[1]

به قول مسوولین برنامۀ همبستگی ملی آن ولایت پروژه های یاد شده شامل اعمار کانال آب زراعتی و مرکز اجتماعی میباشند که از مزایای این دو پروژه انکشافی 327 فامیل مستفید گریده اند.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت میدان وردک مبلغ (1801653505) افغانی را درتطبیق (2779) پروژه عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رسانی ٰ، برق ، کانال ، آموزش ، مرکز اجتماعی و معیشت میگردد به مصرف رسانیده و ازمزایان آن هزاران تن از باشنده گان ولایت میدان وردک تاحال مستفید گردیده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/nsp-maidan-wardak.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87/