دو شرکت خارجی عربی و امریکایی برای خرید کابل بانک در رقابت پرداخته اند

by Kamaluddin Koshan | December 29, 2013 7:03 AM

kabul bank[1]گفتنی است که تصمیم نهایی فروش کابل بانک در دست کابینه کشور میباشد.

در یک اعلامیه وزارت مالیه افغانستان آمده است که دو شرکت خارجی برای خریداری کابل بانک نو از نزد دولت افغانستان در رقابت پرداخته اند و برنده این داو طلبی به زودی اعلام خواهد شد.

به گفته مسوولین این وزارت بسته های پیشنهادی ( آفرها) هر دو شرکت خارجی را باز نموده اند و از بین این دو، شرکت کرو کاپیتال پارتیرز که یک شرکت عربی است مقدم در این رقابت میباشد.

آقا محمد کوهستانی رییس خزاین وزارت مالیه در در یک کنفرانس خبری به خبر نگاران گفت که در جریان بررسی ها شرکت عربی امتیاز بالای نسبت به شرکت امریکایی را از آن خود نموده است و همچنان مبلغ بیشتری جهت خرید این بانک پیشنهاد نموده است که برند احتمالی در این رقابت شناخته میشود.

افراد بلند پایه و رسمی تا اکنون به طور رسمی شرکت برنده این رقابت را معرفی نکرده و قرار است که کابینه دولت افغانستان از بین این دو شرکت یکی را انتخاب نماید.

بر بنیاد معلومات وزارت مالیه کشور شرکت  کرول کاپیتال پارتنرز عربی بخاطر خریدن کابل بانک نو مبلغ 28.5 میلیون دالر امریکایی پیشنهاد نموده است و هشتاد امتیاز کسب نموده و شرکت امریکایی CBGI گفته است که برای این بانک 21 میلیون دالر می پردازد که 76 امتیاز دارد.

گفتنی است که پس از یک فساد گسترده مالی در کابل بانک دولت مسوولیت کترول این بانک را گرفت و جهت ورشکستگی آن ده ها میلیون دالر هزینه کرد.

آقای کوهستانی میگوید که دو شرکت برای خریداری تجهیزات کابل بانک نو هر کدام 20 میلیون دالر پیشنهاد کرده اند اما پیشنهاد هردو شرکت در مورد خریداری امتیاز این بانک متفاوت اند. شرکت عربی در بدل خرید امتیاز این بانک  8 میلیون دالر خاضر است که بپردازد، و شرکت امریکایی تنها یک میلیون دالر پیشنهاد کرده است.

این بانک حدود سه سال قبل بعد از یک فساد مالی گسترده تا سرحد ورشکستگی رفت اما دولت کنترول این بانک را گرفت و برای پیشگیری از ورشکستگی آن دها میلیون دالر هزینه کرد.

اکنون این دومین مرحله است که وزارت مالیه افغانستان دارایی های داخل افغانستان “کابل بانک نو”را تحت نام خصوصی سازی کابل بانک نو به فروش میگذارد.

در دور نخست داوطلبی خریدار کابل بانک نو یک یک شرکت افغانی بود که پیش شرط های خرید این بانک را تکمیل کرده نتوانست، کابل بانک پیش از ورشکستگی و فساد مالی یکی از بزرگترین بانک های خصوصی افغانستان به شمار میرفت.

 نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان دو هفته پیش گفته بود که در کنار ارزیابی منابع دارایی شرکت‌های داوطلب، ظرفیت شرکت‌ها برای مدیریت کابل بانک را نیز بررسی خواهند کرد.

پیش از این گزارش که از سوی رسانه نشر شده بود خریداران این بانک را چهار شرکت عنوان نموده بود اما اکنون تنها دو شرکت امریکایی (CBGI)  و شرکت عربی( کرول کاپیتال پارتنرز) شامل داوطلبی اند

گفتنی است که در حال حاضر حدود 16 بانک خصوصی در افغانستان مصروف عرضه خدمات بانکی میباشد که سوی سرمایه داران داخلی و خارجی سرمایه گذاری شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/kabul-bank.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/