بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

دومین کاروان کمک های وزارت امور زنان به ولایت پنچشیر رسید

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، سر پرست وزارت امور زنان به تاریخ 3 حمل در رأس یک هیات به ولایت پنجشیر سفر نمودند.

هدف اساسی این سفر را توزیع دومین دور کمک ها به آسیب دیده‌گان برفکوچ های اخیر در ولایت پنجشیر تشکیل میداد، سرپرست وزارت امور زنان در جریان ملاقات به سرپرست ولایت پنچشیر عبدالرحمن کبیری، نمایندۀ شورای ولایتی رئیس امور زنان و دیگر مسئوولین دولتی ولایت پنجشیر اظهار داشتند که: با آنکه وزارت امور زنان امکانات خیلی محدود در دست دارد، با آنهم توانستیم به همکاری آیساف ترکیه به تعداد 250 بستۀ کمکی را که شامل چندین قلم مواد خوراکی، لباس و بوت می باشد، برای فامیل های آسیب دیده فراهم سازیم.

سرپرست ولایت پنجشیر ضمن اظهار آنکه از وزارت امور زنان و آیساف ترکیه اظهار سپاس و امتنان نمودند، افزودند که: با آنکه ولایت پنجشیر از امن ترین ولایات کشور می باشد، اما حوادث طبیعی اخیر خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم این ولایت بخصوص در بخش مواشی و زراعت به میان آورد.

سپس سرپرست وزارت امور زنان به ولسوالی های سپید چهر، خینچ و دره رفته، ضمن اظهار همدردی، کمک هارا مستقیماً به فامیل های متضررین توزیع نمودند.

قابل یاد آوریست که سرپرست وزارت امور زنان به تاریخ 9 حوت 1393 به تعداد 200 بستۀ صحی مخصوص زنان و 750 جمپر زمستانی را به منظور کمک به بازماندگان حادثۀ اسفناک برف کوچ های اخیر در ولایت پنچشیر، به مسئوولین این ولایت تسلیم داده بودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.