ده پــــــــــروژۀ برنامه همبستگی ملی در ولا یـــــت سرپل تکمیل و به بهــــــــــره بهرداری سپرده شد

by Wadsam | October 27, 2014 7:11 AM

این پـــــــروژه های انکشافـــی شامل اعمار مرکز اجتماعی ، 2 باب مبرز ، کا نال آب زراعتی به طول 743 متر، 14 پایه پلچک ،احداث و جغل اندازی سرک به طول 2000 متر می باشد که در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است . Canal Project[1]

پروژه های یاد شده به ارزش (11 میلیون 676 هزار 698 افغانی ) تکمیل گـــــردیده ، که از مزایای آن 1281 فامیل ازآن مستــــــفید گردیدند.

قابل یاد آوریست که برنامه همبستگي ملی( 612 ) قريه رادر ولایت سرپل تحت پوشش خویش قرار داده و تا به حال 1748 پروژه آن درسکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری سپرده شده وبالای 500 پروژه ديگر آن کار جریان دارد مصارف پولي اين پروژه ها از سوی برنامه همبستگی ملی پرداخت میگردد که ده فيصد سهم مردم نيزشامل آن می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Canal-Project.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d9%87-%d9%be%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84/