دستگیری یک مرد پاکستانی پس از ساختن چپلی از پوست آهو برای شاهرخ خان

by Abdullah Atayi | August 29, 2016 12:12 PM

رسانه‌های پاکستان اعلام کرده است که یک مرد بوت ‌دوز که از سوی نور جهان، پسر کاکای شاهرخ خان فرمایش دوختن چپلی را دریافت کرده بود، پس از ساختن چپلی از پوست آهو برای شاهرخ خان هنرپیشه‌ی سینمای هند، دستگیر شد.

گفته می شود، قرار بود نور جهان در هنگام ملاقات با پسر کاکایش، این چپلی را به شاهرخ خان تحفه بدهد و وی نیز از نور جهان خواسته بود تا این چپلی را برایش به هند بیاورد.

زمانیکه جهانگیر این موضوع را با رسانه‌ها شریک کرد، مقام‌های محلی حیات‌وحش او را دستگیر کردند و چپلی و پوست آهو را نیز با خود بردند، اما اندکی پس از بازداشت شدن دوباره آزاد شد.

مقام‌های محلی حیات‌وحش در این مورد می گویند: “آنان این مرد را دستگیر کردند تا ببیند که آیا چپلی از پوست آهو ساخته شده است یا از پوست حیوان دیگر.”

قابل ذکر است، جهانگیر یک بوت‌دوز بسیار مهاهر است و وی یک چپلی از پوست شیر برای نواز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز ساخته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%da%86%d9%be%d9%84/