در کابل برای 40 هزار خانواده کار پروژه برق رسانی رسماً آغاز شد

by Wadsam | November 18, 2014 1:09 AM

د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ توسعه شبکه برق رسانی و فراهم نمودن خدمات بیشتر برای هموطنان عزیز در مرکز و ولایات کشور، کاری پروژه برق رسانی برای مناطق جنوب غرب کابل رسماً آغاز گردید.

این پروژه شامل ساخت شبکه های ولتاژ متوسط به طول (145) کیلومتر، ولتاژ پاین به طول (350) کیلومتر و به تعداد( 165) ترانسفارمر برای(40000) مشترکین برق، دیزاین شبکه، انتقال تجهیزات، نصب و منتاژ در نظر گرفته شده است.

پروژه متذکره که از طرف د افغانستان برښنا شرکت و کمپنی FEKA Construction industry and trade Inc کشور ترکیه عملی می گردد در مجموع به مبلغ چهل وهشت اعشاریه دو صدوشصت و هفت (48،267) میلون دالر امریکایی هزینه برمیدارد که از مساعدت های بالاعوض بانک انکشاف آسیایی به دولت افغانستان تمویل میگردد، که با تکمیل کردن این پروژه بیش از چهل هزار (40000) فامیل در مناطق جنوب غرب کابل ازجمله ساکنین ارغندی، قلعه محب، چهل دختران و دشت برچی از سهولت های برق مستفید خواهند گردید.

پروژه متذکره که تا حال کار های سروی، دیزاین، تولید و انتقال پایه ها به گدام صورت گرفته است کار متباقی آن در جریان بیست (۲۰) ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-40-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1/