در نمایشگاه بین المللی قالین تیبیتن چین قالین افغانستان جایگاه نخست را از آن خود کرد

by Wadsam | September 15, 2014 9:38 AM

به تعداد 15 کمپنی از سکتور صنعت قالین افغانستان که در نمایشگاه بین المللی قالین تیبیتن چین که از تاریخ 6 الی 11 اگست سال 2014 م به همکاری اداره انکشاف صادرات افغانستان ، وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک ورزیده بودند، از جمله حاجی حامد رؤف از شرکت قدیر رؤف لیمتد و محمد رسول کاظمی از شرکت کاظمی الله داد ليمتد بر علاوه اخذ جایزه مقام نخست قالین از نگاه دیزاین و کیفیت ،توانستند به جایزه های مهم بین المللی در بخش بهترین فعالیت کننده قالین و جایزه در بخش بهترین مؤسسه قالین را از نمایشگاه مذکور کسب نمایند.Afghan carpet 1st position[1]

همچنان تاجران افغان توانستند تا قرار داد های را در بخش صادرات قالین با همتا های چینی خویش نیز به امضاء برسانند که ارزش مجموعی آن به یک میلیون دالر امریکایی میرسد.

شایان ذکر است که نمایشگاه بین المللی قالین تیبیتن چین از چندین سال بدینسو با اشتراک کشور های مختلف جهان برگزار میگردد که در این نمایشگاه افغانستان جایگاه بهترین نمایش دهنده قالین را از میان سایر کشور های اشتراک کننده ، از آن خود نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Afghan-carpet-1st-position.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%86-%da%86%db%8c/