در عواید شرکت هوا نوردی آریانا افزایش به عمل آمده است

by Kamaluddin Koshan | April 30, 2014 8:24 AM

Ariana airways[1]مسوولین شرکت هوانوردی د آریانا افغانستان از افزایش عواید این شرکت هوایی دولتی خبر داده مگویند، که آنان در ربع اول سال روان بالغ بر 747 میلیون افغانی عاید نموده است.

بر بنیاد گزارش داکتر مصطفی مستور رییس هییت مدیره این شرکت و معین وزارت مالیه افغانستان در یک کنفرانس خبری از عواید این شرکت یاد کرده گفتند که این عواید قابل لمس و امید وار کنند است.

آنان افزودند، که عواید بدست آمده ربع اول سالروان شرکت هوایی آریانا 747 میلیون افغانی شده است، درحالیکه در سال گذشته حدود 680 میلیون افغانی بود این رقم 16 درصد عواید را نشان میدهد.

در این حال نصیر احمد حکیمی رییس عمومی شرکت هوایی آریانا میگوید: این شرکت که 7 فروند طیاره از خود دارد، توانسته است که پرواز های داخلی در دو شهر داشته باشد و پرواز های خارجی این شرکت اکنون در هفت میدان هوایی خارجی میباشد.

وی افزود که این شرکت در نظر دارد تا در این اواخر پرواز هایش را در میدان هوایی بین المللی فرانکفورت آلمان آغاز نماید تا یک خط ارتباط با اتحادیه اورپا داشته باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Ariana-airways.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8/