درآمد داخلی افغانستان ۹ میلیارد افغانی افزایش یافته است

by Wadsam | November 2, 2019 6:59 PM

مسئولان در وزارت مالیه میگویند که در سال روان عواید داخلی افغانستان بیش از ۹ میلیارد افغانی افزایش یافته است‌ و به این ترتیب افغانستان به درآمد هدف گذاری شده در سند بودیجه ملی خواهد رسید.

شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، در سال روان ۹ تا ۱۰ میلیارد افغانی بیشتر از سال گذشته جمع‌آوری کردیم و هدف ما تا اخیر سال روان، رسیدن به هدف سند بودیجه ملی می‌باشد.      

این در حالیست که اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود که به کانگرس امریکا از کاهش درآمد داخلی افغانستان خبر داده و گفته است که امکان اینست تا حکومت افغانستان در سال روان به هدف تعیین شده درآمد خود نرسد.

به گفته سخنگوی وزارت مالیه، عواید داخلی افغانستان به ۱۶۰ میلیارد افغانی رسیده است.

در گزارش سیگار آمده است، در جریان ۱۷ سال گذشته بیش از ۱۳۲ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده است که از این میان ۱۱۴،۲ میلیارد دالر آن برای صندوق بزرگ بازسازی افغانستان و ۳۴،۴  میلیارد دالر آن برای حکومت داری و توسعه، هزینه شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86/