خوش لباس ترین و بدلباس ترین هنرمندان هالیوود معرفی شدند

by Shahwali Sadiq | December 8, 2013 6:23 PM

131206082527_miley_cyrus_464x261_gettyimages_nocredit[1]میلی سائیریس لقب بد لباس ترین و جنیفر لارنس لقب خوش لباس ترین هنرمند ان هالیوود در سال 2013 را از آن خود نمودند.
میلی سائیریس هنرمند جوان امریکایی به عنوان بدلباس ترین هنرمند سال 2013 طبق درجه بندی که تایم مگزین انجام داده است لقب بدلباس ترین هنرمند به سائیریس داده شده است و برای جنیفر لارنس هنرمند دیگر امریکایی در این همه پرسی لقب خوش لباس ترین هنرمند سال 2013 داده شده است.
در این درجه هنرمندان هالیوود به عنوان خوش باس ترین هنرمندان و بد لباس ترین هنرمندان سال 2013 در درجات مختلف قرار داده شده اند.
البته این ارزیابی تنها در مورد هنرمندان زن هالیوود انجام شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/131206082527_miley_cyrus_464x261_gettyimages_nocredit.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7/