خریداری 11 هزار تن گندم از کشاورزان در ولایت بلخ

by Abdullah Atayi | December 15, 2015 11:05 AM

محمد صادق صبا رییس تصدی سیلوی ولایت بلخ می گوید که، قرار است بزودی 11 هزار تن گندم کشاورزان را از نزد آنان خریداری نموده و در انبارهای این سیلو ذخیره خواهند کرد تا در زمان مناسب دوباره وارد بازار و در اختیار مردم نیازمند قرار گیرد.

وی افزود: این تصدی ظرفیت ذخیره سازی 40 هزار تن گندم را تا زمان های طولانی مطابق استانداردهای جهانی دارد و در صورتی که دولت بخواهد می تواند تمامی نیازمندی های نیروهای مسلح و کارمندان دولتی این ولایت را برطرف نموده و حتی می تواند برای سایر ولایت ها نیز آرد تهیه نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-11-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/