خرسندى باشنده گان ولايت هلمند از فعال شدن دوباره فابريكه تصدى بُست هلمند

by Muheb Ibrahimkhail | December 29, 2018 2:07 PM

إكليل حكيمى وزير ماليه در ديدار با حيات الله حياتى والى هلمند از اختصاص ٣٠٠ ميليون افغانى براى فابريكه تصدى بست هلمند خبر داد.

وى افزود كه براى دوباره فعال شدن اين فابريكه اماده هر نوع كمك و همكارى ميباشد.

ريس جمهور محمد أشرف غنى بعد از برگشت سفر خود از هلمند به وزارت ماليه دستور داده است تا فابريكه تصدى بست هلمند بايد بازسازى شده دوباره فعال شود تا زمينه كار براى هلمندى ها فراهم شود.

عطاءالله افغان وکیل شورای ولایتی هلمند میگوید كه با فعال شدن دوباره اين فابريكه زمينه براى رشد اقتصاد دهاقين إيجاد شده و  از اين طريق ميتوان جلو كشت كوكنار نيز گرفته شود.

وی میگوید كه با ايجاد اين فابريكه زمينه كار براى جوانان تحصيل يافته مهيا ميشود و از سوى ديگر ولسوالى ها مصروف جمع آورى پنبه خواهند شد.

همچنان وى افزود از اين طريق ميزان درآمد دولت نيز افزايش يافته و تعداد زياد مردم يك مصروفيت سالم پيدا خواهد شد.

خليل الرحمن باشند لشكرگاه بوده ليسانس در بخش زراعت دارد  ميگويد در صورت بهره بردارى از اين فابريكه وى ميتواند منحيث يك جوان فعال براى مردم و جامعه خود خدمت نمايد.

 او علاوه نمود بيشتر فارغ التحصيلان دنبال كار ميباشند و اين فابريكه ظرفيت جذب صد ها كارگر را دارد كه ميتواند نيازمندى هاى شان را در زمينه بيكارى مرفوع سازد.

عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید در آینده نزدیک پروژه  های انکشافی دیگر نیز  ولایت هلمند عملی خواهند شد که در کنار آن مردم میتواند صاحب شغل شوند.

وی علاوه نمود كه با فعال شدن دوباره فابریکه تصدی بست، این فابریکه از روغن پنبه دانه، صابون، پنبه و سایر محصولات تولیدات و تمامی شهروندان افغانستان از آن استفاده خواهند کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ae%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%87%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b4/