English | دری

Breaking News

حکومت های افغانستان و ایالات متحده جهت تقویت سکتور زراعت افغانستان یکجا دهاقین افغان را کمک مینمایند

حکومت های افغانستان و ایالات متحده جهت تقویت سکتور زراعت افغانستان یکجا دهاقین افغان را کمک مینمایند

امروز وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به منظور افتتاح پروژه های جدید زراعتی و تمدید تعدادی از پروژه های جاری موافقتنامه ای را به امضا رسانیدند. این مشارکت به استراتیژی جدید حکومت افغانستان برای یک رویکرد “دهقان محور” جهت توسعه سکتور زراعت این کشور کمک خواهد نمود.

زراعت برای امنیت غذایی افغانستان نقش حیاتی داشته و یک محرک کلیدی رشد اقتصادی این کشور میباشد. کمک های ایالات متحده به سکتور زراعت افغانستان روی ایجاد فرصت های شغلی، افزایش عایدات و سطح تولید، ارتقای امنیت غذایی، ایجاد بازار برای صادرات، و ارتقا توانایی حکومت افغانستان برای تشویق رشد همه جانبه متمرکز میباشد. از طریق تطبیق پروژه های جدید و تمدید پروژه های جاری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا  مساعی مشترک خویش را روی پروژه های چون تولید و بازاریابی تولیدات باغداری و مالداری با ارزش؛ بازسازی کانال های آبیاری، و استفاده بیشتر از تکنالوژی های زراعتی ادامه خواهند داد.

محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در رابطه اظهار داشت: ” رویکرد «دهقان محور» با کمک ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را قادر خواهد ساخت تا امنیت غذایی را ارتقا بخشیده و عایدات دهاقین و تجارت های زراعتی را از طریق شیوه های مالی پایدار و سازگار با محیط زیست کمک خواهد نمود.”

محترم هربی اسمیت رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در سخنرانی خود در این مورد گفت: “طی 18 ماه گذشته، همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بیشتر از 88000 خانواده را از طریق ارائۀ آموزش ها و برنامه های انکشاف بدیل در ساحات مورد نظر کمک نموده است، و حمایت ما از فارم ها و تجارت های زراعتی منتج به فروشات بیش از 120 میلیون دالر امریکایی گردیده است.”

اعلام این خبر در حالی صورت میگیرد که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر با محوریت افغانستان برگزار میشود، آمادگی میگیرد. این کنفرانس چنانچه که خبرنامۀ مطبوعاتی اتحادیه اروپا ذکر کرده یک فرصتی است برای حکومت افغانستان تا دیدگاه آینده و دست‌آوردها و چالش های خود در خصوص اصلاحات را بیان نماید. برای جامعۀ جهانی، این کنفرانس یک فرصتی است برای تعهد حمایت سیاسی و مالی پایدار به تامین صلح، حکومت سازی، و انکشاف افغانستان.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف بیش از 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دوجانبه را به افغانستان فراهم مینماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار مینماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تامین نماید، یک حکومت دیموکراتیک و توانا را که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد، ایجاد نماید، و خدمات اساسی آموزشی و صحی را به تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*