حل مشکل اخذ ویزه امارات متحده عربی

by Abdullah Atayi | March 28, 2016 12:33 PM

مشکل اخذ ویزه بخاطر سفر به کشور امارات متحده عربی پیش از این میان حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه و یوسف بن سیف آل علی، سفیر امارات متحده عربی مطرح شده بود و سفارت امارات متحده عربی مبنی بر تائید مجدد پاسپورت‌های الکترونیک افغان‌ها از سوی این وزارت و همچنان وضع قیود تازه در صدور ویزه به اتباع افغانستان را نیز با یوسف بن سیف در میان گذاشت.

متین سرفراز معاون ریاست پاسپورت در صفحه فیسبوک خود نوشته است، از آنجایکه هموطنان عزیز بخاطر سفر به کشور امارات متحده عربی بخاطر اخذ ویزه مشکل داشتند، ریاست پاسپورت از طریق وزارت محترم امور امور خارجه با تفاهم با سفارت امارات محتده عربی درکابل برای حل این مشکل اقدام نموده است.

وی گفته است، بعد از این هموطنان عزیز که می خواهند به کشور های عربی سفر نمایند با مراجعه به ریاست پاسپورت همراه پاسپورت الکترونیکی جدید، پاسپورت قبلی، اصل تذکره وعریضه بدست داشته باشند.

در صفحه اخر پاسپورت شما معلومات به زبان انگلیسی قسمیکه در زیر مشاهده می کنید، در جریان همان روز درج میگردد:

اسم – مطابق تذکره

تخلص

ولد

نام پدر کلان

تاریخ تولد

شماره پاسپورت جدید

شماره پاسپورت قبلی

محل صدور پاسپورت

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%88%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c/