جمع آوری کمک های اقتصادی برای آسیب دیده گان ولسوالی دانگام ولایت کنر

by Shahwali Sadiq | December 31, 2014 7:35 AM

بروزدوشنبه مورخ 8/10/1393 فراخوانی موسسات غیردولتی داخلی وخارجی پیرامون مساعدت های بشری نقدی وجنسی برای آسیب دیده گان ولسوالی دانگام ولایت کنرتحت ریاست پوهنمل حکم خان حبیبی معین مسلکی وسرپرست وزارت اقتصاد وبا اشتراک نماینده های موسسات داخلی وخارجی تدویرگردید .

پوهنمل حکم خان حبیبی معین مسلکی وسرپرست وزارت اقتصاد گفتند طوریکه شما میدانید ازمدتی بدینسوجنگ درولسوالی دانگام ولایت کنرجریان داشته که یک تعداد باشنده گان آن ازاثرفشارجنگ ازمحل بودباش شان متواری ، بیجا ومتضرروبعضی ازاین فامیل ها خانه وکاشانه ای شان طعمه حریق گردیده که دراین حصه به کمک های عاجل بشری اشد ضرورت دارند .

بناً وزارت اقتصاد لازم میداند تا موسسات محترم غیردولتی داخلی وخارجی درکنارمساعدت های بشری منجانب دولت وسکتورخصوصی نیزهمان طوریکه یکی ازاهداف عمده موسسات را کمک رسانی به اقشارآسیب پذیرومصیبت دیده ها تشکیل میدهد .

ضرور است که مشترکین دست به دست هم داده دراین موقع برای آنها کمک شویم فعلاً 191 خانواده ازدانگام مهاجرگردیده وشاید یکتعداد خانواده دیگربازهم مهاجرگردد ودرآینده آنها نیزبه کمک ضرورت پیدا می نمایند واین کمک ها جواب دهی نیست وبرای آنها کمک های بیشترضرورت است که کمک وهمکاری موسسات دولتی وغیردولتی را دراین راستا برای همیشه خوانیم .

متعاقباً یک تعداد ازموسسات کمک وهمکاری شانرا دراین قسمت اعلام نمودند وازرهبری وزارت اقتصاد ابرازسپاس وتشکری جهت اقدام به چنین کمک بشردوستانه نمودند . ودراخیرتصمیم براین گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/