بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

جلسه دونرهای همکار ان بین المللی وزارت امورزنان دایر شد

 جلسه دونرهای همکاران بین المللی وزارت امورزنان  تحت ریاست الحاج محترم دلبر نظری؛ وزیرامور زنان جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 12 جوزا سال روان درتالار سینما زینب بااشتراک روسأ، مشاورین ونماینده های موسسات همکار بین لمللی دایرگردید.

 وزیرامورزنان ازخدمات موسسات همکار بین المللی که در طی چندین سال با وزارت امور زنان انجام داده اند، ابراز قدردانی نموده چنین گفتند:«  فعالیت های که موسسات همکار در بخش های ارتقای ظرفیت ریاست های مرکزی و ولایتی، همکاری درتطبیق برنامه با اولویت ، اصلاحات درتشکیلات داخلی کارکنان، بالابردن سطح آموزش آگاهی عامه، ایجاد یک میکانیزم عالی برای نظارت وارزیابی، همکاری درکاهش خشونت علیه زنان از طریق برنامه ها، ورکشاپ ها وکمپاین ها، تمویل سفرهای رسمی مقامات رهبری درکنفرانس های بین المللی به منظورانعکاس وضعیت زنان افغانستان، همکاری درتهیه گزارشات ملی وبین المللی مبنی برتعهدات درقبال جندر استخدام مشاورین ملی وبین المللی به منظور ارائه کمک های تخنیکی به وزارت امورزنان،همکاری در بر گزاری محافل وبزرگداشت ازروز های ملی وبین المللی،حمایت مالی وتخنیکی از کمیسون های عالی منع خشونت علیه زنان درمرکزو ولایت قابل یاد آوری است.»

همچنان وزیر امورزنان پیشنهادهای مؤثر وارزندۀ  را در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان وفراهم آوری آموزش های دراز مدت به سطح لسانس، ماستری ودوکتورا  درمطابقت به اهداف کاری وزارت امور زنان برای آنان به موسسات همکار ابراز نمود.

وزیر امور زنان در اختتام صحبت های شان یکبار دیگرازفعالیت هاوهمکاری های موسسات همکار تقدیروتمجید نموده، خواهان همکاری های دوامدار شان با این وزارت گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.