جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان وچگونگی وضعیت اقتصاد و فرصت های کاری

by Kamaluddin Koshan | September 3, 2013 9:35 AM

afghanistan-asap-large[1]

در گزارش که از سوی بی بی سی نشر شده است جایگاه زراعت را در اقتصاد و اقتصاد افغانستان را چنین آمار گیر نموده است.

تولید ناخالص داخلی افغانستان از حدود سه میلیارد دالر در سال ۲۰۰۲ به حدود ۲۰ میلیارد دالر در سال گذشته رسید. حدود 70 درصد  افزایش را در چرخه اقتصادی کشور نشان  رونما کرده است.

ذخیره ارزی بانک مرکزی  از تقریبا هیچ در سال ۲۰۰۲ به حدود ۶ میلیارد دالرافزایش ارزی را به نمایش میگذارد که این هم تقریباً صد درصد افزایش را  بیان میکند.

 مشترکین تلفن همراه هیجده میلیون نفر شده و تحولات در نظام حمل و نقل این کشور نیز با اسفالت شدن هزارها کیلومتر جاده، تمدید چند خط آهن و ایجاد میدان های هوایی ، چشمگیر بوده است.

با این وجود افغانستان هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار میرود حدود ۴۰ درصد افغانها هنوز بیکار هستند و ۳۶ درصد آنها زیر خط فقر زندگی میکنند. کمبود مسکن، آب پاک آشامیدنی و برق از مشکلات جدی است و بهبود وضعیت اقتصادی دست کم در دو انتخابات گذشته جای برجسته‌ای در مبارزات انتخاباتی نامزدها نداشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/afghanistan-asap-large.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%da%86%da%af%d9%88/