تکمیل 33 پروژه های انکشافی در 5 ولسوالی هرات

by Wadsam | January 28, 2015 7:53 AM

سي و سه پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت هرا ت به بهره برداری سپرده شد.

به هزینه شصت و پنج میلیون دو صد و چهل و سه هزارافغانی، سي و سه پروژه برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً درولسوالی های ادرسکن ، شیندند، انجیل، غوریان و گلران ولایت هرات مورد استفاده مردم قرار گرفت که از مزایای آن 6569 فامیل مستفید گردیدند.

به قول مسوولین برنامه همبستگی ملی ولایت هرات این پروژه های انکشافی شامل اعمار و بازسازی کاریزها ، شبکه هاي آبرسانی، معبرسطحی ، مرا کز اجتماعی ، کانال های آبیاری ، دیوارهاي استنادي ، پلچک ها ، حمام عمومی ، احداث و جغل اندازي سرك های دهاتی وحفر چاه های نیمه عمیق میباشد.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت هرات مبلغ (6,064,769,476) افغانی را درتطبیق (5342) پروژه های عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رساني، برق ، کانال ، آموزش و معیشت میگردد به مصرف رسانیده است

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-33-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-5-%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%b1/