تکمیل 25 بلاک نیمه کار پروژه شهرک بنایی ظرف سه سال آینده

by Abdullah Atayi | October 23, 2016 10:14 AM

مسوولان پروژه شهرک بنایی واقع ولسوالی بگرامی شهرکابل می گویند که 25 بلاک رهایشی این پروژه که دوسال قبل کار آن به دلیل کمبود بودجه ومسایل تخنیکی متوقف شده بود، تا سه سال آینده تکمیل خواهد شد.

انجنیرنثاراحمد برین، آمر پروژه بنایی شهرکابل گفت، مجموع بلاک های پروژه شهرک بنایی مربوط وزارت شهرسازی ومسکن 50 بلاک رهایشی درده طبقه بالایی 97 جریب زمین اعمار می‌گردد که اکنون کارمجدد این پروژه به هدایت رییس جمهور و حمایت همه جانبه رهبری وزارت شهرسازی ومسکن آغازشده است.

وی افزود که ظرف سه سال آینده تنها 25 بلاک براساس شرطنامه و قرارداد موجوده که با شرکت سمیع‌الله فهیم و هیواد بگرام عقد شده است کارش تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

انجنیر برین آمر و مسوول این پروژه می گوید که انجنیران موظف ازروند کارپروژه ومواد استفاده شده درساختمان نظارت ومراقبت داشته و مواد استفاده شده بعد ازکنترول اساسی ازسوی انجنیران ومتخصصین به کارمی‌رود.

قابل یاد آوریست که کار این پروژه درسال 1393خورشیدی آغازشده و این بلاک های رهایشی مسکونی باتمام تسهیلات رفائی و نیازمندیهای یک شهرک، با معیارات اساسی ساختمانی که همه چیزمد نظرگرفته همراه با تکوی در10 منزل اعمارمی شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-25-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b8/