تکمیل کار ساخت کانال ملکوندی کسکی در ولایت خوست

by Abdullah Atayi | February 3, 2016 8:51 AM

مسوولان وزارت انرژی و آب گفته است که این وزارت کار ساخت ملکوندی کسکی کانال را که در میانه های سال 2014 میلادی شروع کرده بود با هزینه بیشتر از 16 میلیون و 600 هزار افغانی که از کمک های بانک جهانی پرداخت گردیده ساخته شده است، در آغاز سال روان میلادی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این کانال که در مرکز ولایت خوست موقعیت دارد و هدف از ساخت این کانال جلوگیری از ضایعات آب به منطور تامین مصونیت غذای، بلند بردن سطح عایدات کشاورزان، کاهش فقر، رسانیدن آب برای دهقانان و باغداران پیدا کردن اشتغال به مردم، بهتر ساختن محیط زیست می باشد.

به گفته مسوولان ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب، از مزایایی این کانال بیشتر از 9 صد خانواده مستفید می شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/