توزیع 10 هزار کیلوگرام پیاز زعفران به دهقانان ولایت کابل

by Abdullah Atayi | August 28, 2016 3:53 AM

وزارت زارعت، آبیاری و مالداری، 10 هزار کیلوگرام پیاز زعفران همراه بسته های زراعتی به 20 خانم روستایی در 14 ولسوالی کابل، طی محفلی که به همین مناسبت در ریاست زراعت کابل برگزار شده بود توزیع نمود.

گفته می شود، این بسته ها شامل یک مقدار پیاز زعفران، یک عدد پتنوس و یک عدد سبد، یک بسته ماسک و یک بسته دستکش می باشد، همچنان برای 150 فامیل بی بضاعت کابل گاو های شیر نیز توزیع گردید.

در این محفل حامد اکرم والی ولایت کابل ، حشمت الله عنایت رییس زراعت کابل، عبدالرحمن هاشمی رییس شورای ولایتی کابل، اکبر وزیری رییس غله جات وزارت زارعت ، فرشته فرح سرپرست ریاست امور زنان ولایت کابل، شماری از ولسوالان، دهقانان و خانم های روستایی اشتراک ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-10-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87/