توزیع گندم وکود کیمیاوی به دهاقین ولایت سمنگان

by Shahwali Sadiq | December 28, 2013 5:25 AM

IMG11241817-300x187[1]زارت زراعت به مقدار 109 تن گندم آبی وللمی، یک تن کود DAP و 2 تن کود یوریا را در ولایت سمنگان توزیع نمود.

مسئول اداره زراعت این ولایت میگوید: هدف از توزیع کود های کیمیاوی و گندم للمی وآبی؛ تشویق دهاقین و بلند بردن سطح حاصلات میباشد.

مقدار گندم یاد شده به اساس سهمیه هر ولسوالی برویت ساحه زمینداری آبی وللمی برای 4440 نفر دهقان اعضای کوپراتیف های زراعتی وده ها دهقان انفرادی تا اکنون توزیع گردیده است.

مقدار 24.9 تن گندم آبی وللمی باقی مانده در حالت ضرورت برای دهاقین توزیع میگردد.

هزینه مالی مواد توزیع شده مبلغ در حدود ( 10.4 ) ملیون افغانی میباشد از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخته شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/IMG11241817-300x1871.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%88%da%a9%d9%88%d8%af-%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/