توزیع کمک برای خانواده بی بضاعت در ولایت بلخ

by Abdullah Atayi | June 30, 2016 6:23 AM

مسولان اداره هلال احمر افغانی در زون شمال می گویند که برای 350 خانواده بی بضاعت ساکن ولایت بلخ، کمک که شامل ۵۰ کیلو برنج ، ۱۰ لیتر روغن ، ۱۰ کیلو لوبیا، ۵ کیلو شکر، ۲کیلو چای و ۲ کیلو نمک می باشد، صورت گرفته است.

داکتر احسان الله امان اوغلی، ریس زون شمال جمعیت هلال احمر افغانی گفت: “این خانواده ها که شمارشان مهاجرین ولایت های همجوار و شمار دیگر شان ساکنین بی بضاعت و فقیر ولایت بلخ هستند که قبلاً توسط تیم سروی ما شناسایی شده بودند امروز برای این خانواده کمک های رمضانی که از طرف جمعیت هلال احمر کشور ترکیه مساعدت شده بود توزیع شد”.

وی افزود: این کمک های رمضانی از مساعدت های کشور ترکیه می باشد که به خانواده مستحق و نیازمندی که قبلاً از سوی تیم سروی این اداره شناسایی شده بود توزیع گردیده است.

خانواده های که شمار زیاد شان به گونه رقت باری زنده گی می کنند و ازین مساعدت های رمضای مستفید شده اند، خواهان کمک های بیشتر از جانب ادارات امداد رسان هستند.

به گفته مسولان اداره سره میاشت افغانستان، همزمان با این برای شماری از خانواده مستحق در کابل نیز ازین بسته های کمکی مساعدت شده کشور ترکیه، توزیع شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/