توزیع کمک‌های مالی و صحی برای خانواده های بیجاشده در جوزجان

by Abdullah Atayi | April 30, 2017 7:44 AM

مقام‌های محلی در ولایت جوزجان در شمال افغانستان می گویند که برای شماری از خانواده های بیجاشده در این ولایت، از طرف دفتر حمایه اطفال و پن کمک‌های اولیه توزیع شده است.

سید طالب شاه سادات سرپرست ریاست مهاجران و بازگشت کنندگان ولایت جوزجان گفت: “برای ۸۰ خانواده بیجاشده در این ولایت مساعدت‌های مالی و بسته‌های صحی و فاملی توزیع شده است.”

سرپرست ریاست مهاجران و بازگشت کنندگان ولایت جوزجان افزود: “این خانواده از اثر نا امنی‌ها در جریان دو روز اخیر از ولسوالی درزاب به شهر شبرغان بیجا شدند که برای هر خانواده مبلغ ۸ هزار افغانی پول نقد و نیز بسته‌های صحی و فامیلی توزیع شده است.”

قابل ذکر است براساس گفته‌های مسئولان ریاست مهاجران و بازگشت کننده گان ولایت جوزجان در جریان یک ماه اخیر بیش از ۲۰۰ خانواده از مناطق مختلف این ولایت بیجا شده‌اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/