توزیع وسایل کشت و پرورش سبزی برای 265 دهقان پیشقدم زن

by Shahwali Sadiq | June 28, 2015 7:25 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای 140 دهقان پیشقدم در ولایات شمال شرقی و برای 125 سرگروپ دهاقین زن در زون شمال کشور وسایل کشت و پرورش سبزیجات را توزیع نمود.

این وسایل که شامل بیل، آب پاش، سبد ، متر، دواپاش، رجه، لباس محافظوی، شاخی، ترازو، خیشاوگر و کراچی می باشد، در حالی برای دهاقین پیشقدم زن توزیع گردید  که هریک از دهاقین پیشقدم زن یک گروپ بیست و پنج نفری از زنان را تحت پوشش خود دارند و به صورت نوبت وار برای زنان آموزش استفاده از این وسایل را در هنگام ضرورت نیز می دهند.

قابل یاد آوری است وسایل کشت و پرورش سبزی جات برای آنعده از دهاقین پیشقدم توزیع شده که به تازگی همراه با گروپ های 25 نفری شان شامل پروژه شدند.

ایجاد باغچه های خانگی یکی از بخش های مهم فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بوده که تا اکنون زمینه های کار برای هزاران زن از این طریق فراهم گردیده است.

علاوه بر توزیع 16 نوع تخم سبزیجات برای خانم ها، ساختن سبزخانه ، توزیع وسایل پرورش و کشت سبزیجات و آموزش های منظم ماهانه برای آنها نیز شامل این فعالیت می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-265-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7/