توزیع وسایل پرورش زنبور عسل برای 200 دهقان در ولایت هلمند

by Abdullah Atayi | November 16, 2016 11:51 AM

برای 200 باشنده ولایت هلمند که شغل دهقانی دارند، از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری این ولایت، به ارزش 27 ملیون افغانی وسایل مورد نیاز برای پرورش زنبور عسل توزیع شد.

احمد شاه خیری، رییس زراعت، آبیاری و مالداری هلمند گفت: “این وسایل شامل 22 قلم مواد است که با 20 درصد سهم از سوی ریاست زراعت به باشنده‌های هلمند توزیع شده است.”

دهقانانی که مواد مورد نیازِ پرورش زنبور عسل را دریافت کرده‌‎اند، می‌گویند که این اقدام ریاست زراعت هلمند برای انکشاف کار آنان، بهبود در وضیعت زند‌گی هلمندیان و کاهش بی‌کاری در این ولایت موثر است

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-200-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7/