توزیع مواد خوراکی از طریق وزارت امور زنان

by Shahwali Sadiq | July 23, 2014 10:23 AM

M(173)[1]وزارت امور زنان با همکاری بنیاد خیریه غضنفر مقداری از مواد خوراکی به 150  تن از زنان بی بضاعت و متکفل خانواده به روز یکشنبه مورخ  29 سرطان سال جاری در مقر وزارت امور زنان توزیع نمود.

این مواد خوراکی که شامل برنج و روغن است، به زنان بی بضاعت توسط معین مالی واداری وزارت امور زنان توزیع گردید.

گفتنی است که بنیاد خیریه غضنفر همه ساله مقداری مواد خوراکی و امدادی را به همکاری وزارت امور زنان به  کارگران وزارت و سایر نیازمندان توزیع می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/M173.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%86/