توزیع مساعدت های بشردوستانه برای خانواده های بیجاشده در ولایت ارزگان

by Wadsam | February 26, 2018 4:50 AM

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان برای 160 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چوره، چنارتو و بخش های مرکزی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 15 کیلو آرد، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک، 3 تخته کمپل، یک تخته ترپال، یک عدد بالون گاز و سیت های آشپزخانه و کمک های هم چون بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

گفتنی است که این مساعدت ها به همکاری سازمان غذایی جهان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و موسسه  (UNICEF) صورت گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88/