تهیه آب آشامیدنی در سمنګان

by Shahwali Sadiq | July 23, 2014 10:26 AM

کار دو پروژه چاه آب آشامیدنی صحي در مربوطات ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.newsss(4)[1]

این پروژه ها شامل حفاری (۲۳) حلقه آب آشامیدنی صحی بوده که در قریه های تولگیچی و چنارگی بالا ولسوالی فیروزنخچیر ولایت سمنگان به مصرف چهار ملیون و (۷۰۰) هزار افغانی با ده فیصد سهم مردم از بودجه وزارت احیاو انکشاف دهات  از طریق برنامه همبستګی ملي تطبیق و مشکلات(۵۳۷) خانواده آنجا را از ناحیه کمبود آب آشامیدنی صحی برطرف نموده است.

در مراسم افتتاح پروژه های متذکره مسولین ولسوالي  ،ریش سفیدان ،روسای شوراها و مردم،روسای احیا و انکشاف دهات و محیط زیست، مسولین و انجنیران برنامه همبستګی ملي اشتراک نموده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/newsss4.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%da%ab%d8%a7%d9%86/