تهداب گزاری ذخیره گاه آب در ولایت غور

by Abdullah Atayi | August 5, 2017 6:23 AM

سنگ تهداب یک ذخیره گاه آب به منظور رشد زراعت و جلوگیری از ضایعات آب، از سویوزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مرکز ولایت غور گذاشته شد.

این ذخیره گاه با ظرفیت 1900 متر مکعب و طول 800 متر کانال احداث می گردد، که کار این پروژه تا چهار ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.

هزینه مجموعی این ذخیره گاه به بیش از 7 میلیون افغانی می رسد، که از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل گردیده و با تکمیل شدن این پروژه موازی به 2200 جریب زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba%d9%88%d8%b1/