بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

تهداب گذاری یک سربند آبی در ولایت سمنگان

nnnrسنگ تهداب یک سربند آب آشامیدنی و زراعتی در مربوطات ولایت سمنگان گذاشته شد.

این سربند به طول (30) متر و ارتفاع (3) متر با حجم (700) متر مکعب سنگ کاری و (77) متر کانال در قریه خدریان ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان به هزینه(2)‌ملیون و (300) هزار افغانی با ده فیصد سهم مردم طی سه ماه آینده از طریق برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات اعمار می گردد. با تطبیق این پروژه مشکل نبود و کمبود آب آشامیدنی(500) ‌خانواده مرفوع گردیده و سهولت آبیاری بیش از (1000) جریب زمین زراعتی و باغی در قریه خدریان و قریه چهار سنگ سار باغ فراهم می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.