تهداب گذاری یک ستدیوی معیاری برای تلویزیون ملی سمنگان

by Kamaluddin Koshan | December 25, 2014 7:13 AM

سنگ بنای ساختمان یک ستدیو جدید برای تلویزیون ملی ولایت سمنگان گذاشته شد، در مراسم تهداب گذاری این استدیو شماری از بزرگان محلی نیز اشتراک نموده بودند.

این ستدیو از سوی کشور آلمان ایجاد میشود، هدف از ساخت این ستدیو برای تلویزیون ملی سمنگان بلند بردن کیفیت نشراتی این شبکه عنوان شده است.

ستدیو جدید این شبکه تلویزیونی به شکل معیاری ساخته میشود.

عزیزالرحمن قطره، آمری رادیو تلویزیون ملی سمنگان به رسانه ها گفت: ستدیو جدید شبکه تلویزیون ملی ولایت سمنگان به در مساحت 130 متر مربع زمین به شکل اساسی برابر با معیار های روز ساخته میشود.

وی افزود، هزینه ساخت این ستدیو جدید مبلغ 100 هزار یورو (واحد پولی اروپا) میشود که از سوی موسسه GIZ کشور آلمان پرداخته میشود.

او گفت: پروژه ساخت این ستدیو شامل نصب یک پایه ترانسفرمر یک صد کیلوات، یک شبکه رادیویی، ترمیم وسایل شبکه، فراهم نمودن کمپیوتر ها و دیگر وسایل مورد نیاز این شبکه تلویزیونی میباشد.

خیر الله انوش سرپرست ولایت، محمد اکرم بیگزاد فرمانده عمومی پولیس سمنگان، و شمار دیگر از بزرگان محل در مراسم سنگ بنا گذاری این ستدیو شرکت نموده بودند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c/