تهداب گذاری فابریکۀ تولید سیروم در کابل

by Wadsam | October 17, 2017 5:18 AM

سنگ تهداب فابريکۀ تولیدی محلولات زرقی وزارت صحت عامه با هزینۀ حدود هفت میلیون دالر از بودجۀ انکشافی این وزارت گذاشته شد.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور در مراسم تهدابگذاری آن گفت که در حال حاضر، افغانستان به ١٥میلیون لیتر سیروم نیاز دارد، که از کشور های خارج وارد می شود.

وزیر صحت عامۀ گفت: “بالای خرید سیروم، پول بیشتر ما مصرف می شد؛ اما این فابریکه ظرفیت تولید پنج میلیون لیتر سیروم و امپول های مختلف النوع در سال را دارد که با ساخت آن، ٣٠درصد نیازمندی های ما در این بخش برآورده خواهد شد.”

سید منصور نادری وزیر شهر سازی گفت که این فابریکه، تا١٦ماه آینده با ارتفاع شش متر، در یک طبقه و با کیفیت استندرد عالی اعمار خواهد شد.

این فابریکه از سوی وزارت شهرسازی در (منطقۀ چهارراهی قمبر) در محوطۀ تصدی فارمسی وزارت صحت عامه، در مربوطات ناحیۀ پنجم شهر کابل اعمار می شود.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، تا کنون کدام فابریکۀ تولیدی سیروم وجود ندارد و تنها ٢٢قلم داروی مختلف النوع در کشور تولید می شود.

قابل ذکر است که به گفته وزیر صحت عامۀ، سالانه به ارزش ٦٠٠ميليون دالر سیروم و دوا، از کشورهای خارج به افغانستان وارد می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%db%80-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8/