تمدید قرارداد پروژه اعمار میدان هوایی ولایت خوست

by Abdullah Atayi | April 27, 2016 4:48 AM

اداره مستقل هوانوردی ملکی در نشستی که حامد ظاهر رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، رییس پلان و نور رییس شرکت و سایر مسوولان شرکت ساختمانی فیض نیز حضور داشتند، قرارداد پروژه اعمار میدان هوایی ولایت خوست را با شرکت ساختمانی فیض به مدت ۱۴ ماه دیگر تمدید کرد.

تعدیل قرارداد کار پروژه میدان هوایی ولایت خوست از سوی کپتان حامد ظاهر ریس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی و نور رییس شرکت ساختمانی فیض به امضاء رسید و اداره مستقل هوانوردی ملکی با موافقه شرکت ساختمانی فیض، بدون تغییر در دیگر بخش های قرارداد و قیمت مجموعی آن، صرفا میعاد قرارداد را به مدت ۱۴ ماه تمدید کرده است.

گفته می شود که کار پروژه اعمار میدان هوایی ولایت خوست از چندی به این سو، نسبت بعضی ملحوظات به اساس حکم ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان متوقف شده بود.

قابل ذکر است که هزینه مالی پروژه ساخت میدان هوایی خوست بیش از 700 میلیون افغانی برآورد شده که از بودجه انکشافی دولت پرداخت می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c/