تلاش کشور ایتالیا برای اجرایی برنامه های انکشافی در ولایت هرات

by Wadsam | June 28, 2015 7:37 AM

کشور ایتالیا به همکاری های خود با اداره محلی هرات در جهت طرح ریزی و اجرای برنامه های انکشافی و عمراني ادامه ميدهد.

لوچیانو پیزوتی سفیر ایتالیا در کابل که با محترم محمد آصف رحیمی والی هرات دیدار نمود گفت: تلاش ها بخاطر اجرایی ساختن این طرح ها از طریق مقامات مرکزی به شدت جریان دارد.

در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات نیز از همکاری های همه جانبه اقتصادی کشور ایتالیا در طول ده سال گذشته به نیکی یاد آوری كرد و تاکید نمود، که با تحقق برنامه هاي وعده داده شده کشور ایتالیا، بخش مهمی از مشکلات ترانسپورتی، اقتصادی و ترانزیتی ولایت هرات برطرف میشود.

ایتالیا پیش از این وعده داده بود تا مبلغ ۱۵۰ میلیون یورورا برای ساخت سه پروژه توسعوی در ولایت هرات هزینه نمايد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87/