تقدیر از مسئولین جایکا به خاطر همکاری در تکمیل پروژه میدان هوایی بامیان

by Shahwali Sadiq | March 18, 2015 11:52 AM

امروز از مسئولین جایکا بدلیل تلاش و همکاری شان در تکمیل پروژه میدان هوایی بامیان در اداره هوانوردی تقدیر گردید و نشان کرستالی این اداره به اقای هیروآکی تاکاشیما نماینده این سازمان در افغانستان اعطا شد.

در ضمن کاستی و مشکلات باقی مانده در پروژه میدان هوایی بامیان به شمول درز های پدید امده در ساحه مصئونیتی و خامه کنار رنوی و تخریب قسمتی از پلاستر های ترمینال و موضوع چاه عمیق مورد بحث قرار گرفته و مسئولین جایکا وعده سپردند تا این نقیصه ها را بزودی رفع نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af/