تعمیر جدید اداری ریاست شاروالی ایبک افتتاح وبه بهرده برداری سپرده شد

by Shahwali Sadiq | November 11, 2014 8:26 AM

aibak sharwali[1]پو هنیارخیرالله انوش سرپرست مقام ولایت  سمنگان  که درمراسم افتتاح این ساختمان اشتراک نموده بود طی  صحبت اعمار تعمیر جدید اداری شاروالی ایبک را یک دست آورد بزرگ برای کارمندان و شهریان شهر ایبک خوانده گفت: که امید وارم که ازطریق آن  خدمات خوب وموثر برای شهروندان سمنگان صورت گیرد.

والی ولایت اضافه نمود به آرزو اینکه عواید شاروالی  درآینده افزایش پیدا کند و شاهد افتتاح همچو ساختمان ها ازطریق شاروالی ایبک بوده باشیم ،هم اکنون ساختمان تعمیر دوناحیه شاروالی درحال اعمار است که درآینده نزدیک آن ساختمان ها نیز افتتاح می شود ، ازمسوولین شاروالی ایبک به خاطر توجه شان به اعمار ساختمان های مربوط به شاروالی قدردانی می کنم .

نوراحمد سامع شاروال ایبک نیز درمراسم افتتاح تعمیر متذکره طی صحبتی گفت: تعمیر جدید  ریاست شاروالی که در زیربنای 160 متر مربع زمین دولتی به شکل پخته و اساسی اعمار شده است بیش از 4 میلیون و دوصد هزار افغانی از بودجه  انکشافی شاروالی هزینه برداشته است .این تعمیر شامل دفترکار شاروال وهمچنان سه اتاق اداری می باشد، سایر ملحقات آن  آشپزخانه و تشناب های عصری است ، هزینه آن  بیش از 4 میلیون و دوصد هزار افغانی می باشد  که کانکریت ریزی صحن شاروالی و همچنان اعمار سایه بان برای وسایط را نیز شامل  می شود.

به گفته آقای  سامع  با افتتاح رسمی و بهره برداری از ساختمان جديداين ریاست  که تمامی نیازمندی های مامورین و کارمندان درآن مدنظر گرفته شده  مشکلات آنان حالا رفع شده  و سهولت های خوبی کاری برای آنها  فراهم شده است .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://www.wadsam.com/dari/wp-content/uploads/aibak-sharwali.png

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d9%81/