تعمير مکتب تری سی ولایت هلمند بعد از اعما ر مجدد افتتاح گردید

by Wadsam | October 26, 2014 9:07 AM

Ministry of Education[1]تعمیر مکتب سی تری شهر لشکرگاه ولایت هلمند توسط مسوولين رياست معارف آنولایت در حالی که تعدادی از روسای ادارات دولتی ، متنفذین قومی ، استادان وشاگردان حضور داشتند با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شدند.

تعمیر متذکره که به كمك مالي موسسه (CCI) به ارزش ممجوعی 73 هزار دالر امریکایی در مدت 6 ماه باز سازی وترميم گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://www.wadsam.com/dari/wp-content/uploads/Ministry-of-Education1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d9%85/